Privacy

Privacy verklaring

Teneinde de dienstverlening van KUSTMARATHON ZEELAND (hierna te noemen KUSTMARATHON ZEELAND) zo effectief en efficiënt mogelijk uit te voeren en bovendien zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de behoeften van haar deelnemers, verwerkt KUSTMARATHON ZEELAND klantgegevens. 

Bij het verwerken van klantgegevens waarborgt KUSTMARATHON ZEELAND de privacy van haar klanten en neemt zij de wet- en regelgeving in acht. KUSTMARATHON ZEELAND acht het van belang heldere spelregels te geven over het gebruik van de klantgegevens die KUSTMARATHON ZEELAND verkrijgt. Deze spelregels zijn vastgelegd in deze privacy verklaring. Indien KUSTMARATHON ZEELAND deze verklaring wijzigt, zal zij de deelnemer daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Welke gegevens verkrijgt KUSTMARATHON ZEELAND?
De deelnemergegevens die KUSTMARATHON ZEELAND verkrijgt zijn naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, email-adres, geboortedatum, bankrekeningnummer etcetera. Al deze gegevens verkrijgt KUSTMARATHON ZEELAND van de deelnemer.


Op welke wijze verwerkt KUSTMARATHON ZEELAND de deelnemersgegevens?
De verwerking van deelnemersgegevens door KUSTMARATHON ZEELAND geschiedt in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, zoals onder meer neergelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in dat de gegevens op zorgvuldige en behoorlijke wijze verwerkt worden. Bovendien worden de deelnemersgegevens slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor de deelnemersgegevens verzameld zijn, toereikend, terzake dienend en niet bovenmatig zijn. Daarnaast worden de deelnemersgegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij verzameld zijn.


KUSTMARATHON ZEELAND treft passende technische en organisatorische maatregelen om de deelnemersgegevens te beschermen.


Voor welke doeleinden verwerkt KUSTMARATHON ZEELAND deelnemersgegevens?
KUSTMARATHON ZEELAND verwerkt deelnemersgegevens om, in concernverband, haar werkzaamheden te verrichten. Bedoelde werkzaamheden omvatten onder meer:

  1. Het leveren, respectievelijk ter beschikkingstellen van een startnummer voor deelname aan één van de onderdelen van KUSTMARATHON ZEELAND
  2. Het verstrekken van uitslagen waarin een aantal deelnemersgegevens zijn verwerkt.
  3. Het (doen) innen van deelnemersgelden en het (doen) betalen van deelnemersgelden
  4. Het (doen) uitvoeren van (direct) marketing activiteiten alleen voor KUSTMARATHON ZEELAND-informatie en/of informeren van deelnemers van de verschillende KUSTMARATHON ZEELAND-onderdelen over hun deelname hieraan.

 

Welke rechten heeft de deelnemer?
De deelnemer gaat akkoord met verwerking van de deelnemersgegevens door KUSTMARATHON ZEELAND.

De deelnemer kan KUSTMARATHON ZEELAND bovendien verzoeken om de klantgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien ze feitelijk onjuist zijn. KUSTMARATHON ZEELAND zal de deelnemer zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het verzoek gemotiveerd informeren of het verzoek kan worden geaccepteerd en zal een eventuele acceptatie zo spoedig mogelijk uitvoeren.

Eventuele andere vragen over de wijze waarop KUSTMARATHON ZEELAND omgaat met haar klantgegevens kunnen worden gericht aan:
KUSTMARATHON ZEELAND
Willibrordusplein 40

Zoutelande